خانم مهندس فخاری

مدیر فروش شرکت

آقای دکتر اعلمی

مدیر شرکت